Ruszyła kolejna edycja OLIMPIADY HUMANISTYCZNEJ

REGULAMIN OLIMPIADY HUMANISTYCZNEJ

 

Cel główny:

wyłonienie talentu humanistycznego – nadanie tytułu „HUMANISTY ROKU”

 

Cele szczegółowe:

  1. inspirowanie do rozwijania uzdolnień humanistycznych;
  2. rozwijanie kreatywności uczniów;
  3. pogłębianie zainteresowań wiedzą z zakresu nauk humanistycznych;
  4. motywowanie uczniów do rozpoznania i rozwijania własnych kompetencji literackich, językowych, recytatorskich, teatralnych, plastycznych, muzycznych, itd.;
  5. promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych humanistycznie.

 

  1. Zakres merytoryczny Olimpiady

Tytuł „HUMANISTY ROKU” uzyska uczeń, który zdobędzie co najmniej 80 punktów w danym roku szkolnym (punkty zdobywa się za udział i wyróżnienia w konkursach, przeglądach, festiwalach, itp. z zakresu nauk humanistycznych, organizowanych na terenie szkoły lub przez inne placówki kulturalno – oświatowe, np. Dom Kultury, Bibliotekę Publiczną, itd.). Zatem, zakłada się, że jeden uczeń, przez 3 lata nauki w gimnazjum, może trzykrotnie uzyskać ten tytuł. Zastrzega się również prawo do uhonorowania ucznia, który nie zdobył wymaganej liczby punktów, ale wykazał się szczególną aktywnością, wszechstronnością humanistyczną i wyróżnił się spośród innych uczestników Olimpiady. Szczególnie pożądane jest wykazanie się umiejętnościami z różnych dziedzin humanistyki.

Jeżeli uczeń bierze udział w konkursie pozaszkolnym, winien ten fakt zgłosić swojemu nauczycielowi przedmiotu (poloniście, historykowi, nauczycielowi wos-u, plastyki, muzyki), ponieważ jest to w jego interesie – szkoła rzadko otrzymuje informację zwrotną o konkursie organizowanym przez inne podmioty/placówki kulturalno – oświatowe.

Tytuł „Humanisty Roku” może być przyznany odrębnie uczniom wg kategorii wiekowej – najlepszy wśród klas I, II i III, ale zastrzega się prawo do przyznania tego tytułu tylko 1 uczniowi w danym roku szkolnym.

Uzyskane punkty są ewidencjonowane w specjalnie przygotowanym arkuszu. Lista sukcesywnie będzie uzupełniana o kolejne nazwiska i kolejne punkty, które uczniowie będą zdobywać w ciągu roku szkolnego. Planuje się, że ostateczne wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do końca maja każdego roku.

Print Friendly, PDF & Email