SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej, Nr ogłoszenia: 111628-2017

Przetarg na dostawę art. żywnościowych 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

GIMNAZJUM NR 1 w MORĄGU przekształcane  z dniem 1.09.2017 uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/425/17 z dnia 23.02.17 w Szkołę Podstawową nr 1 w Morągu

 

Adres:

Ul. Mickiewicza 25

14 – 300 Morąg

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

 

 

Kontakt: telefon  (089) 757-22-46

Rodzaj zamówienia: dostawy
Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej
Rodzaj przetargu:

Nieograniczony

Podstawa prawna:

Prawo Zamówień Publicznych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity Dz. U. z 2015r.

poz. 2164 z późniejszymi zmianami

Przedmiot:

Dostawa artykułów żywnościowych w asortymencie:

 

PAKIET  1 –  mięso i wędliny

PAKIET  2 –  drób świeży

PAKIET  3 –  produkty przemiału ziarna, przyprawy i różne produkty spożywcze

PAKIET  4 –  mleko i przetwory mleczne

PAKIET  5 –  produkty mączne chłodzone

PAKIET  6 –  ryby przetworzone

PAKIET  7 –  owoce i warzywa świeże

PAKIET  8 –  pieczywo

PAKIET  9 –  przetworzone produkty spożywcze

PAKIET 10  – jaja

 

Okres realizacji zamówienia:

Okres w miesiącach: 10

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Do pobrania z siedzibie zamawiającego w dni powszednie w godz. 800 – 1400  lub na stronie www.jedynka.hg.pl

Wymagania:

Do przetargu przystąpić mogą oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy oraz nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, ilość części 10.

Kontakt:

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest p. Wiesława BABICKA tel.89-757-22-46

Wadium:

Brak wadium.

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Morągu ul. Mickiewicza 25 do

22 sierpnia 2017r godzina 900

Kryteria:

Cena oferty – 100%

Otwarcie :

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2017 roku o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego.

 

 

Nr sprawy  Gim1.230.1.17

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II przekształcane z dniem 1 września 2017 uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/425/17 z dnia 23.02.2017 w Szkołę Podstawową nr 1 w Morągu
ul. Mickiewicza 25,  14 – 300 MORĄG

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

 

„dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu”
w asortymencie:

 

 1 – mięso i wędliny

 2 – drób świeży

 3 – produkty przemiału ziarna, przyprawy i inne produkty spożywcze

 4 – mleko i przetwory mleczne

 5 – produkty mączne chłodzone

 6 – ryby przetworzone

 7 – owoce, warzywa i nasiona jadalne

 8 – pieczywo

 9 – przetworzone produkty spożywcze

10 – jaja

 

 

SPIS TREŚCI :

 

Rozdział I            Forma oferty;

Rozdział II          Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;

Rozdział III         Oferty wspólne;

Rozdział IV         Jawność postępowania;

Rozdział V           Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis

warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie;

Rozdział VI         Wykonawcy zagraniczni;

Rozdział VII       Termin wykonania zamówienia;

Rozdział VIII      Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z

zamawiającym;

Rozdział IX         Sposób obliczenia ceny oferty;

Rozdział X          Składanie i otwarcie ofert;

Rozdział XI         Wybór oferty najkorzystniejszej;

Rozdział XII       Zawarcie umowy;

Rozdział XIII     Pouczenie o środkach ochrony prawnej;

Rozdział XIV      Opis przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;

Załącznik nr 2 – oświadczenie;

Załącznik nr 3 – wzór umowy;

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. nr 223,poz. 2164 ze zm.), zwana dalej ustawą.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I
Forma oferty

 

 1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
 3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego

załącznik nr 1 do siwz.

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną
 2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
 3. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność
  z oryginałem przez te osoby.
 4. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony
  w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
 5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,
  w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
 6. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częś Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie … itd. lub na wszystkie części zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej części.
 9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniają
 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 11. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

– zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Szkoła Podstawowa nr 1 w  Morągu  ul. Mickiewicza 25, przetarg nieograniczony „oferta na dostawy artykułów  

żywnościowych  do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1″ oraz „nie otwierać przed dniem  22 sierpnia 2017 godz. 10” – bez nazwy i pieczątki wykonawcy;-  koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

 1. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 14, zamawiający

nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.

 

ROZDZIAŁ II
Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

 

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
 • w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) z dopiskiem „wycofanie”.

2)   w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć.

Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej  i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2), przy czym koperta zewnętrzna          powinna mieć dopisek „zmiany”.

 1. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

 

 

ROZDZIAŁ
III Oferty wspólne

 

 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.
 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się
  do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
 4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

 1. dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – składa każdy
  z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;
 2. dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
 1. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
 2. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
 • zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
 • określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 • czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV
Jawno
ść postępowania

 

 1. Zamawiający prowadzi protokół postę
 2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postę Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostę
 4. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”.
 5. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

 

 

ROZDZIAŁ V
Wymagane dokumenty potwierdzaj
ące spełnianie warunków udziału
w post
ępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania.
Inne dokumenty wymagane w ofercie.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
 1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz:

 1. o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
 2. o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, w przypadku składania oferty wspólnej w.w. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólna.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną.

 1. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
 • ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
 • odpowiednie pełnomocnictwa;Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
 • oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
 • zaświadczenia o wpisaniu do rejestru prowadzących działalność i dopuszczeniu zakładu do prowadzenia produkcji i warunkach sanitarno-weterynaryjnych środka transportu środków spożywczych
 1. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub,
  o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

 

 

ROZDZIAŁ VI
Wykonawcy zagraniczni

 

 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 2) siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoś
 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 1 zastępuje się je zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się

 

 

ROZDZIAŁ VII
Termin wykonania zamówienia

 

Termin wykonania zamówienia dla całości asortymentu:

od 01.09.2017 do 30.06.2018.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII
Wyja
śnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania

się wykonawców z zamawiającym

 

 1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: od poniedziałku do piątku – od 8 00 do 14 00.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
 • pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,
 • modyfikacje treści siwz,
 • wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
 • wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa
  w art. 25 ust. 1 ustawy,
 • wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
 • informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych
  w obliczeniu ceny,
 • oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek rachunkowych,
 • wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 • zawiadomienie o unieważnieniu postę
 1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 2. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
 3. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym, wszelkie pisma, dokumenty,

oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

 1. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane

wyłącznie na ten adres.

 1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
 2. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Wiesława Babicka – intendentka tel. 0-89-757-22-46, fax 0-89-757-35-35
 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do niegona mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść siwz. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieszcza na stronie internetowej.
 6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści siwz, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano siwz oraz umieści ją na stronie internetowej.

 

ROZDZIAŁ IX
Sposób obliczenia ceny oferty

 

 1. Wykonawca wyliczając cenę brutto (z podatkiem VAT) zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiają Wykonawca uwzględnia w cenie ewentualne upusty i rabaty.
 2. Wartość brutto w złotych należy obliczyć mnożąc przewidywaną ilość przez cenę jednostkową Następnie należy podsumować wszystkie wartości brutto i tak powstałą kwotę należy wpisać w rubryce „Razem wartość brutto”.
 3. „Razem wartość brutto w złotych” będzie podlegać
 4. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej
  z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
 6. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa

zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

 

 

ROZDZIAŁ X
Składanie i otwarcie ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Morągu w godzinach od 800 – 1400  lub listownie na adres Gimnazjum nr 1 , 14 – 300 Morąg ul. Mickiewicza 25
 2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpłynięcia do zamawiają
 3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiają Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę
  i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017r, o godz. 1000 w Gimnazjum nr 1 w Morągu
 5. Mickiewicza 25
 6. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
 7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę   (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia.

 1. Informacje, o których mowa w pkt 6 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XI
Wybór oferty najkorzystniejszej

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

 1. Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

 

cena najniższa

———————————————— x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %

cena oferty ocenianej

 1. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. Wybór oferty

zostanie dokonany w każdej części oddzielnie.

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych postępowania nie podlegają odrzuceniu.
 4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
  w postę
 5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
  w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
 6. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiający poprawi na zasadach określonych w art. 88 ustawy.
 7. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
 8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 • jest niezgodna z ustawą,
 • jej treść nie odpowiada treści siwz,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,

 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 • zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
 • wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.
 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego wykonawcy,  którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne

 1. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający

unieważnia postępowanie.

 1. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich

wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, – w przypadku unieważnienia postępowania  przed   upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

 

 

ROZDZIAŁ XII
Zawarcie umowy

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy.

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty i uzgodnić termin podpisania umowy.

2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej siwz.

3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

 1. Termin i miejsce zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego, nie wcześniej niż w 8 dniu od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

ROZDZIAŁ XIII
Pouczenie o
środkach ochrony prawnej

 

 1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej – protest.
 2. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminach określonych w ustawie.
 3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
 4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.
 5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
 6. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie ani skarga.

 

 

ROZDZIAŁ XIV
Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu zgodnie z załącznikiem nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Zakres zamówienia obejmuje: artykuły żywnościowe zgodnie z załącznikiem nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważ Nazwy własne artykułów spożywczych podane w załączniku nr 1 są tylko przykładowe. Wykonawca może zaproponować produkty wymienione w załączniku nr 1 lub równoważne (tj. posiadające te same właściwości i walory jakościowe, co produkt podany przykładowo). Należy wówczas zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta równoważna.
 4. Podane przez Zamawiającego ilości są Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości produktów. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                                 Załącznik nr 1 do siwz

 

 

 

 

OFERTA CENOWA

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

 

……………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa wykonawcy)

 

……………………………………………………………………………………………………

(adres siedziby wykonawcy)

 

REGON ………………………………………… Nr NIP ……………………………………

 

Nr konta bankowego ……………………………………………………………………………

 

Nr telefonu…………………………………   nr faxu ………………………………………….

 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

 

 

 

 

„dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1  w Morągu ul. Mickiewicza 25”

 

 

 

 

 

Składam niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
i na warunkach płatności określonych w SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P.

 

Nazwa produktu

Jedn. miary  

C.P.V.

 

Ilość

Cena jednostkowa brutto  

Wartość

 

MIĘSO WIEPRZOWE

 

 

 

   
 

2

 

Łopatka z kością

 

kg

 

15113000-3

 

1050

 

3.

 

Szynka bez kości

 

kg

 

15113000-3

 

590

 

5.

 

Schab z kością

 

kg

 

15113000-3

 

950

 

6.

 

Karkówka bez kości

 

kg

 

15113000-3

 

50

 

7.

 

Podgardle wieprzowe

 

kg

 

15113000-3

 

10

 

Razem wartość brutto w złotych

 
 

MIĘSO WOŁOWE

 

 

 

 

   
 

1.

 

Szponder

 

kg

 

15111000-9

 

25

 

2.

 

Udziec wołowy

 

kg

 

15111000-9

 

380

 

Razem wartość brutto w złotych

 

 

WĘDLINY WIEPRZOWE i TŁUSZCZE ZWIERZĘCE

 

   

 

 

 
 

1

 

Kiełbasa mazurska

 

kg

 

15131133-6

 

50

 

2

 

Kiełbasa biała surowa

 

kg

 

15131133-6

 

80

 

3.

 

Boczek wędzony

 

kg

 

15131200-7

 

50

 

Razem wartość brutto w złotych

 

L.p.

 

Nazwa produktu

 

Jedn. miary

 

C.P.V.

 

Ilość

 

Cena jednostkowa brutto

 

Wartość

 

DRÓB ŚWIEŹY

 

 

 

   
 

1.

 

Udka z kurczaka bez grzbietów

 

kg

 

15112210-1

 

1300

 

2.

 

Filet z piersi kurczaka

 

kg

 

15112210-1

 

1500

 

3.

 

Filet z piersi indyka

 

kg

 

15112220-4

 

150

 

4.

 

Udziec trybowany bez skóry

 

kg

 

15112210-5

 

200

 

5

 

Szyje indycze

 

Kg

 

15112220-5

 

20

 

Razem wartość brutto w złotych

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.  

Nazwa produktu

Jedn. miary  

C.P.V.

 

Ilość

Cena jednostkowa brutto Wartość
 

MLEKO I PRZETWORY MLECZNE

 

     
 

1.

 

Mleko 2% UHT karton 1l

 

1l

 

15511000-3

 

100

 

2.

 

Śmietana 30% słodka  –  0,25l

 

szt.

 

15512000-0

 

 

1050

 

3.

 

Śmietana do zup i sosów ukwaszona 18% kubek  400g

 

 

szt

 

15512000-0

 

120

 

4.

 

Twaróg tłusty krajanka

 

kg

 

15542100-0

 

50

 

5.

 

Masło extra kostka 0,2 kg  nie mniej niż 80% tłuszczu mlecznego

 

szt

 

15530000-2

 

530

 

6.

 

Ser żółty typu Gouda

 

kg

 

15544400-3

 

100

 

7.

Jogurt owocowy zawierające nie więcej niż 10g cukru i 10g tłuszczu w 100 g/ml gotowego produktu

 

 

szt.

 

15551320-4

 

2300

 

8

 

Jogurt naturalny 2% 400g

 

szt

 

15551320-1

 

150

 

9

 

Masło klarowane 500g

 

szt.

 

15530000-3

 

80

 

Razem wartość brutto w złotych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Nazwa produktu Jedn. miary  

C.P.V.

 

Ilość

Cena jednostkowa brutto Wartość
 

RYBY PRZETWORZONE

 

     
 

1.

 

Mrożony filet z miruny

SHP

 

 

kg

 

 

 

15222000-0

 

 

300

 

 

2.

 

Medaliony mrożone z morszczuka

 

 

kg

 

 

152220000-0

 

 

130

 

3.

 

Kostka rybna niepanierowana

 

kg

 

152220000-0

 

180

 

4.

 

Filet rybny zapiekany z serem

 

kg

 

152220000-0

 

220

 

Razem wartość brutto w złotych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Nazwa produktu Jedn. miary  

C.P.V.

 

Ilość

Cena jednostkowa brutto  

Wartość

 

OWOCE, WARZYWA I NASIONA JADALNE

 

     
 

1.

 

Marchew

 

kg

 

01121112-9

 

2 580

 

2.

 

Pietruszka – korzeń

 

kg

 

01121110-5

 

400

 

3

 

Pietruszka natka

 

pęczek

 

01121110-5

 

700

 

4.

 

Seler – korzeń

 

kg

 

01121110-5

 

400

 

5.

 

Cebula

 

kg

 

01121113-6

 

670

 

6.

 

Kapusta biała

 

kg

 

01121410-8

 

1115

 

7.

 

Kapusta czerwona

 

kg

 

01121410-8

 

160

 

8.

 

Kapusta pekińska

 

kg

 

01121410-8

 

540

 

9.

 

Kapusta włoska

 

szt.

 

01121410-8

 

237

 

10.

 

Kapusta kwaszona

 

kg

 

01121410-8

 

710

 

11

 

Groch suchy

 

kg

 

01112213-1

 

52

 

12.

 

Fasola sucha

 

kg

 

01112200-7

 

80

 

13.

 

Burak czerwony

 

kg

 

01121111-2

 

1 050

 

14.

 

Ogórek świeży

 

kg

 

01121270-4

 

340

 

15.

 

Ogórek kwaszony

 

kg

 

01121270-4

 

250

 

16.

 

Pomidory

 

kg

 

01121240-5

 

30

 

17.

 

Pieczarka świeża

 

kg

 

01121260-1

 

220

 

18.

 

Jabłka

 

kg

 

01131321-0

 

250

 

19.

 

Por

 

kg

 

01121113-6

 

140

 

20.

 

Kalafior

 

szt.

 

01121420-1

 

56

 

21

 

Brokuł

 

szt.

 

01121420-1

 

40

 

22.

 

Fasolka szparagowa

 

kg

 

01121212-0

 

40

 

23.

 

Papryka świeża

 

kg

 

01121230-2

 

90

 

24.

 

Sałata świeża

 

Szt.

 

01121320-0

 

160

 

25

 

Szczypior

 

pęczek

 

01121300-4

 

140

 

26

 

Koper

 

Pęczek

 

01121300-4

 

750

 

27

 

Cytryna

 

kg

 

03222210-8

 

10

 

28

 

Cukinia

 

Kg

 

03221250-3

 

20

 

29

 

Ziemniak jadalny

 

Kg

 

01112100-6

 

22 000

 

30

 

Banan

 

kg

 

90

 

31

 

Pomarańcza

 

Kg

 

260

L.p. Nazwa produktu Jedn. miary  

C.P.V.

 

Ilość

Cena jednostkowa brutto  

Wartość

 

 

 

PRZETWORY OWOCOWO – WARZYWNE  o niskiej zawartości sodu/soli tj. zawierające nie więcej niż 0,12g sodu/ soli na 100 g gotowego produktu bez konserwantów i barwników

 

     
 

l.p.

 

Szczaw konserwowy krojony 290 g

 

szt.

 

15331400-1

 

76

 

2.

 

Przecier pomidorowy 30% słoik 950 g, gat. I

 

szt.

 

15331425-2

 

80

 

3.

 

Przecier pomidorowy 30% słoik 200 g

 

szt.

 

15331425-2

 

200

 

4.

 

Mieszanka owocowa mrożona 2,5 kg

 

kg

 

15331462-3

 

800

 

5

 

Ogórek konserwowy cały 900 g słoik

 

szt.

 

15331400-1

 

430

 

6.

 

Włoszczyzna w paski mrożona

opakowanie 2-2,5 kg

 

kg

 

15331170-9

 

325

 

8

 

Truskawka mrożona

opakowanie 2-2,5 kg

 

kg

 

15332100-5

 

72

 

9.

 

Fasolka szparagowa zielona cięta mrożona  opakowanie 2-2,5 kg

 

kg

 

15331170-9

 

290

 

10

 

Groszek zielony mrożony opakowanie 1,5 kg

 

kg

 

15331170-9

 

50

 

11

 

Kalafior mrożony opakowanie 2-2,5 kg

 

kg

 

15331170-9

 

185

 

12

 

Kukurydza konserwowa puszka 400 g

 

szt

 

15331400-1

 

40

 

13

 

Fasola konserwowa czerwona puszka 400g

 

szt

 

15331400-1

 

30

 

14

 

Bukiet warzyw wiosennych mrożony 2,5 kg

 

szt

 

15331170-9

 

60

 

15

 

Papryka konserwowa ćwiartki 850g

 

 

Szt

 

15331400-1

 

70

 

15

 

Pomidor krojony bez skóry z  ziołami 400 g

 

Szt.

 

15331423-8

 

320

 

16

 

Brokuł mrożony 2,5 kg

 

Kg

 

15331170-9

 

175

 

17

 

Podgrzybek mrożony, kostka

 

kg

 

20

 

 

Razem wartość brutto w złotych

 

 

 

 

 

 
 

L.P.

 

Nazwa produktu

Jedn. miary  

C.P.V.

 

Ilość

Cena jednostkowa brutto  

Wartość

 

PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA, SKROBI

 

     
 

1.

 

Mąka pszenna luksusowa

typ 550 opakowanie 1 kg

 

kg

 

15612100-2

 

300

 

2.

 

Kasza jęczmienna wiejska opakowanie 1 kg

 

kg

 

15613100-9

 

220

 

3.

Ryż biały

opakowanie 1 kg

 

kg

 

15614000-5

 

265

 

4.

 

Mąka ziemniaczana

opakowanie 1 kg

 

kg

 

15620000-0

 

64

 

5

 

Mąka żytnia typ 2000

 

kg

 

15612100-1

 

20

 

6

 

Kasza pszenna bulgur

 

kg

 

60

 

7

 

Kasza manna

 

kg

 

10

 

Razem wartość brutto w złotych

 

 

 

L.P.

 

Nazwa produktu

 

Jedn. miary

 

C.P.V.

 

Ilość

Cena

Jednostkowa

brutto

 

Uwagi!

 

 

 

 

Uwagi
 

PRZYPRAWY I RÓŻNE  PRODUKTY SPOŻYWCZE

 

     
 

1.

 

 

Cukier biały

opakowanie 1 kg

 

kg

 

15831000-2

 

400

 

2.

 

Makaron zacierka 250g

 

szt.

 

15851110-2

 

120

 

3.

 

Makaron nitka cięta 0,5 kg

100% mąka pszenna durum

 

szt.

 

15851110-2

 

370

 

4.

 

Makaron świderki opakowanie 3 kg

100%  mąka pszenna durum

 

kg

 

 

15851110-2

 

300

 

5.

 

Makaron łazanki opakowanie 3 kg

100% mąka pszenna durum

 

szt

 

 

15851110-2

 

 

50

 

6.

 

Lubczyk suszony 20g

 

szt.

 

15872000-2

 

380

 

7.

 

Zioła prowansalskie 10g

 

szt.

 

15872000-1

 

150

 

 

8.

 

Majonez słoik  815 g

 

 

szt.

 

15871273-8

 

60

 

9.

 

Pieprz mielony 20g

 

szt.

 

15872100-2

 

500

 

10.

 

Ziele angielskie 15g

 

szt.

 

15872300-4

 

60

 

11.

 

Liść laurowy 6g

 

szt.

 

15871000-4

 

70

 

12.

 

Pieprz cytrynowy 20 g

 

szt.

 

15872200-5

 

50

 

13.

 

Majeranek 20 g

 

szt

 

15872300-4

 

75

 

14

 

Papryka w proszku 20g

 

szt

 

15872100-2

 

200

 

15.

 

Przyprawa  do zup  z suszonych warzyw bez  dodatku soli i konserwantów

 

kg

 

 

15871270-7

 

 

70

 

16.

 

Kwasek cytrynowy 20g

 

szt

 

15871000-4

 

600

 

17.

 

Bazylia suszona 10 g

 

szt.

 

15872000-1

 

50

 

18.

 

Kolendra suszona liście 6 g

 

szt.

 

15872000-1

 

30

 

19.

 

Oregano suszone 10 g

 

szt

 

15872000-1

 

30

 

20.

 

Cury 25 g

 

szt

 

15872000-1

 

30

 

21.

 

Tymianek 10g

 

szt

 

15872000-1

 

30

 

22.

Sól warzona

opakowanie 1 kg

 

1 kg

 

15872400-5

 

450

 

23.

 

Olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych  powyżej 50% i kwasów wielonasyconych poniżej 50%

 

 

1 l

 

15411100-3

 

800

 

 

Razem wartość brutto w złotych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P.

 

Nazwa produktu

Jedn. miary  

C.P.V.

 

Ilość

Cena jednostkowa brutto  

Wartość

 

PIECZYWO

 

     
 

1.

 

Chleb krojony mieszany baltonowski

 

szt

 

 

15811100-7

 

1 200

 

2

Chleb pełnoziarnisty żytni krojony  

szt

 

15811100-7

 

300

 

2.

 

Bułka zwykła

 

szt

 

15811400-0

 

1 000

 

3.

 

Bułka tarta

 

 

kg

 

15810000-9

 

170

 

Razem wartość brutt w złotych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P.

 

Nazwa produktu

Jedn. miary  

C.P.V.

 

Ilość

Cena jednostkowa brutto  

Wartość

 

JAJA

 

     
 

1.

 

Jaja duże L (63g-73g)

 

szt

 

 

01242000-5

 

2 600

 

Razem wartość brutt w złotych

 

 

L.p. Nazwa produktu Jedn. miary  

C.P.V.

 

Ilość

Cena jednostkowa brutto Wartość
 

Produkty mączne – chłodzone bez konserwantów i sztucznych barwników

 

     
 

1.

 

Naleśniki z twarogiem

 

 

kg

 

 

 

15851000-8

 

 

530

 

 

2.

 

Pierogi z kapustą i grzybami

 

kg

 

15851000-8

 

150

 

3

 

Pierogi z mięsem

 

kg

 

15851000-8

 

80

 

4

 

Pierogi z twarogiem

 

kg

 

15851000-8

 

80

 

5

 

Pierogi ruskie

 

kg

 

15851000-8

 

150

 

6

 

Kluski śląski

 

kg

 

15851000-8

 

360

 

7.

 

Kopytka

 

kg

 

15851000-8

 

287

 

Razem wartość brutto w złotych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                     Załącznik nr 2 do siwz

 

…………………………………

(nazwa i adres wykonawcy)

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r nr 223 poz. 1655):

 1. spełniamy warunki udziału w przetargu nieograniczonym na „dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu w okresie od 01.09.2017 do 30.06.2018.
 2. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 5. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie postępowania na podstawie art. 24 w/w ustawy.

 

 

 

 

……………………………………..

Podpisy osób upoważnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

………………………………………

miejscowość, data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do siwz

U M O W A nr     /2017

zawarta w dniu 01.09.2017 w Morągu

 

Pomiędzy:

Szkołą Podstawową nr 1  ul. Mickiewicza 25, 14 – 300 Morąg

reprezentowanym przez:

 

 1. Dyrektora Szkoły –  Krzysztofa URBASZKA

 

zwanym w dalszej treści umowy „Kupującym”

 

a

…………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

 

 1. ………………………………………………….
 2. ………………………………………………….

 

zwanym w dalszej treści umowy „Sprzedającym”

 

 • 1.

 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do regularnego zaopatrywania Kupującego w artykuły

spożywcze, którego rodzaje, terminy dostaw oraz ilości podane będą Sprzedającemu

każdorazowo w formie zamówienia telefonicznego lub bezpośrednio u przedstawiciela.

Wykaz asortymentu wraz z cenami w załączniku do umowy.

 

 • 2.

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania towaru świeżego odpowiadającego normom jakościowym (art. 1 klasy).
 2. Terminy dostaw uzgadniane będą przez zainteresowane strony telefonicznie lub bezpośrednio u przedstawiciela.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar transportem własnym na swój koszt i ryzyko w ciągu jednego dnia od złożenia zamówienia.
 4. Wydanie towaru nastąpi u Kupującego.

 

 • 3.

 

 1. Kupujący ma prawo reklamowania dostaw w całości lub w części bezpośrednio
  u Sprzedającego.
 2. W przypadku uzasadnionych wad ilościowych wymiana nastąpi bezzwłocznie.
 3. W razie stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym towarze, Kupujący zobowiązuje się bezzwłocznie zawiadomić Sprzedającego

 

 

 • 4.
 1. Zapłata za otrzymany towar realizowana będzie gotówką lub przelewem w zależności

od ustaleń ze Sprzedającym.

 

Faktury należy adresować:

Płatnik: Gmina Morąg                                    Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 1

 1. 11 Listopada 9      ul. Mickiewicza 25

14-300 Morąg                                                     14-300 Morąg

NIP: 741-197-97-04

 • 5

 

 1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.09.2017 do 30.06.2018r.

 

 • 6.

 

 1. Zmiana cen na poszczególne towary może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego w

przypadku:

 1. wzrostu cen o urzędowo ogłoszony przez GUS wskaźnik inflacji,
 2. zmiany cen na giełdach rynku artykułów towarowych, lecz nie więcej niż o 20% w

okresie obowiązywania umowy.

 1. zmiany wysokości stawek podatku VAT
 2. konieczności wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy nie zależnych od Sprzedającego,

wpływających na wzrost ceny towaru lub kosztów jego przechowywania i dostawy

po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego

 

 • 8.

 

 1. Do postanowień umowy stosuje się odpowiednie warunki zawarte w ofercie przetargowej (przetarg nieograniczony) przyjętej jako podstawę wybrania oferenta i zawarcia umowy.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 • 9.

 

 1.  Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu podpisanego przez obie strony

pod rygorem nieważności czynności, której zmiana dotyczy.

 

 • 10.

 

 1. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy:
 2. w każdym czasie za zgodą stron,
 3. z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia podczas którego obowiązuje

cena oraz warunki dostaw zawarte w umowie

 1. bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia i zgody sprzedającego w

sytuacji nienależytego wywiązywania się z warunków umowy określonych w § 1,2,3

 

 

 

 • 11.

 

 1. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy strony poddają pod

rozstrzygnięcie Sądu miejscowo właściwego dla Kupującego.

 

 

 

 • 12.

 

Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

KUPUJĄCY:                                                                                              SPRZEDAJĄCY:

 

Print Friendly, PDF & Email