SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO (SIWZO)  dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych”  prowadzonego w trybie KONKURENCYJNYM W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. czytaj więcej …