ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ „AKTYWNI DLA ZDROWIA”

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„AKTYWNI DLA ZDROWIA” – ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ” DLA KLAS 0-6

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu jest uczestnikiem projektu pn.: „Aktywni dla Zdrowia” – zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Termin realizacji zajęć: od 12.09.2022 r. do 02.12.2022r.

Czas trwania zajęć: 2 x 60 min./ tydz.

Forma zajęć: zajęcia pozalekcyjne, bezpłatne

Główne cele projektu:

– aktywizacja sportowa dzieci,

– profilaktyka wad postawy,

– nauka utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała.

Zajęcia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Zajęcia sportowe będą uwzględniały potrzeby rozwojowe i korekcyjne uczestniczących w nich uczniów.W ramach planowanych zajęć oprócz podporządkowania regularnej aktywności fizycznej celom terapeutycznym w zakresie m.in. kształtowania prawidłowej postawy
i przeciwdziałania powstawaniu wad postawy przewiduje się również ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, co w rezultacie przyczyni się również do zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci
i młodzieży.

Rekrutacja trwa w okresie od 05.09. 2022 r.do09.09.2022r.

05.09. – 08.09.2022 r. – przyjmowanie zgłoszeń

09.09.2022 r. – ogłoszenie wyników naboru

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń   Deklarację uczestnictwa w projekcie należy złożyć do (kogo?) wychowawcy lub nauczyciela wychowania fizycznego- Agaty Prusaczyk

Załączniki:

 1. Regulamin projektu.
 2. Deklaracja uczestnictwa.

 

Regulamin zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej pn. „Aktywni dla zdrowia”

Regulamin dotyczy zajęć sportowych organizowanych przez szkołę na jej terenie

I Podstawowe zasady organizacyjne

 1. Celem zajęć jest zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.
 2. W zajęciach sportowych organizowanych przez dana szkołę mogą brać udział tylko uczniowie tej szkoły.
 3. Do zajęć sportowych dopuszcza się tylko tych uczniów, którzy przedstawili oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w zajęciach.
 4. Każdy uczestnik zajęć sportowych zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Warunki opisane niniejszym regulaminem, są akceptowane przez rodziców i opiekunów uczniów uczestniczących w zajęciach, co potwierdzone jest ich podpisem.
 6. Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać ważne NW.
 7. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uprawiania sportu.
 8. Dokumentem stwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć.
 9. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych.
 10. Zajęcia będą się odbywały  w wymiarze 2 godzin zegarowych x 1 grupa w tygodniu, w okresie   od 12.09.2022 r. do 02.12.2022 r.
 11. Kryterium rekrutacji: kolejność zgłoszeń.
 12. Organizator zastrzega, iż liczba miejsc na zajęcia jest ograniczona.
 13. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym przez prowadzącego je nauczyciela harmonogramem.
 14. Udział w zajęciach jest bezpłatny i odbywa się poza podstawą programową realizowaną w szkołach.
 15. Za stan urządzeń i przygotowanie bazy do ćwiczeń odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia, a uczestnicy mają obowiązek informowania nauczyciela o swoich wątpliwościach dotyczących bezpieczeństwa.

II Prawa i obowiązki uczestnika zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej

 

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych przepisów porządkowych (regulaminy obiektów sportowych itp.) obowiązujących na terenie danej szkoły oraz stosować się do poleceń wydawanych przez osoby prowadzące zajęcia.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania na zajęciach stroju sportowego oraz obuwia sportowego umożliwiającego wykonywanie ćwiczeń w pomieszczeniach sportowych i na świeżym powietrzu – zgodnie z wymaganiami określonymi przez osobę prowadzącą. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach osoby, która nie posiada odpowiedniego stroju sportowego, bądź zachodzą inne przeciwwskazania do dopuszczenia jej do zajęć.
 3. 3. Rodzice / opiekunowie osób uczestniczących w zajęciach mają obowiązek usprawiedliwiać

nieobecności podopiecznych.

 1. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia sali, w której odbywają się zajęcia, należy bezzwłocznie poinformować osobę prowadzącą zajęcia.
 2. Uczestnikowi nie wolno samodzielnie wychodzić z sali bez zgody prowadzącego zajęcia.
 3. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia poza budynek.
 4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu należącym do danej szkoły.
 5. Ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę jest obowiązkiem osoby prowadzącej zajęcia.
 6. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek sali, w której odbywają się zajęcia.
 7. Rodzic ma obowiązek informowania osobę prowadzącą zajęcia o bieżących przeciwskazaniach zdrowotnych uniemożliwiających udział w zajęciach. Stawienie się dziecka na zajęcia jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwskazań u dziecka do wykonywania ćwiczeń.

11. Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.

Print Friendly, PDF & Email